BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 13.03.2019, zmieniona z powodu:
aktualizacja

PDPS w Ostrowinie z filią w Jemielnej

Typ placówki:

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią w Jemielnej przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Jest placówką ponadgminną.
Ważne! Oferta naszego domu jest adresowana do wszystkich zainteresowanych osób z całego kraju, które zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej mają prawo do wolnego wyboru placówki, w której chcą być umieszczeni.
Skierowania do PDPS w Ostrowinie wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy:
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
mail: pcpr@adres.pl
tel/fax: (071) 314 01 74

Numery kont PDPS:

Depozyty: 15 1090 2415 0000 0006 1204 6627
Dochody: 68 9584 0008 2001 0011 4749 0005
Wydatki: 79 9584 0008 2001 0011 4749 0001

Przedmiot działania:

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią w Jemielnej, jest instytucją świadczącą usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności.
Dom świadczy usługi w zakresie:

 1. Bytowe:
  • miejsce zamieszkania,
  • wyżywienie,
  • odzież i obuwie,
  • utrzymanie czystości.
 2. Opiekuńcze:
  • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
  • pielęgnacja,
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
 3. Wspomagające:
  • udział w terapii zajęciowej,
  • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
  • umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

Przyjęcie do PDPS:

Tryb przyjęcia mieszkańca szczegółowo regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.2018.734).

Rzeczowe składniki majątku trwałego PDPS Ostrowina - stan na 31.12.2012 r.:

Grunty: 865 504,00 PLN
Budynki i lokale: 15 318 847.63 PLN
Maszyny i urządzenia techniczne: 1 607 152.60 PLN
Środki transportu: 300 409,60 PLN
Inne środki trwałe: 559 551,52 PLN

Rzeczowe składniki majątku trwałego PDPS Ostrowina - stan na 31.12.2017 r.:

Środki trwałe: 19 820 753,46 w tym:
Grunty: 800 474,00 PLN
Budynki i lokale: 15 619 815,63 PLN
Maszyny i urządzenia techniczne: 2 592 707,89 PLN
Środki transportu: 300 409,60 PLN
Inne środki trwałe: 507 346,34 PLN

Pozostałe środki trwałe: 1 785 563,91 PLN
Wartości niematerialne i prawne: 31 332,59 PLN

Koszt utrzymania mieszkańca:

Koszt utrzymania mieszkańca w PDPS w Ostrowinie z filią w Jemielnej w 2019 roku (od 1 lutego) wynosi 3 500,00 PLN (koszt miesięczny).

Dane do faktury:

Powiat Oleśnicki - Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
NIP: 911-17-80-454

Odbiorca:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
Ostrowina 21
56-400 Oleśnica

Skierowanie do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie:

 1. Podstawa prawna
  1. Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1 i 2, art. 55, art. 56, art. 59 ust. 1-3, art. 60, art. 62, art. 101, art. 106 ust. 1 i 4, art. 110 ust 1 i 7, art. 112 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).
  2. Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882).
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.)
 2. Warunki
  1. Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej, choroby lub wieku niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
  2. Brak możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych
  .
 3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy
  1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej wraz z oświadczeniami o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku, gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy.
  Wniosek składamy w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla wnioskodawcy
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy i przedstawiciela ustawowego – do wglądu.
  3. Kopia decyzji organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty (oryginał do wglądu).
  4. Kopia dowodu otrzymania renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  5. Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia: lekarza pierwszego kontaktu, lekarza psychiatry oraz opinia psychologa.
  6. Inne niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.
  7. Jeżeli wnioskodawca jest osobą ubezwłasnowolnioną, to także postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w domu pomocy społecznej.
 4. Dokumenty uzyskane w toku postępowania
  1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
  3. W przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody”.
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym.
  5. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności.
 5. Sposób załatwienia
  1. Decyzja administracyjna o skierowaniu i odpłatności, bądź odmowie skierowania.
  2. Decyzje o umieszczeniu wydaje organ gminy prowadzącej dom.
  3. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
 6. Termin załatwienia sprawy
  1. Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 7. Odpłatność
  1. Mieszkaniec domu - 70% dochodu, nie więcej niż pełny koszt utrzymania ustalony dla właściwego domu pomocy społecznej.
  2. Pozostałą część pokrywa:
  • rodzina, jeżeli osiąga dochód wyższy niż 300% kryterium dochodowego lub dobrowolnie deklaruje opłatę,
  • gmina kierująca,
  • lub inne osoby.
 8. Procedura odwoławcza
  1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, w terminie 14 dni od doręczenia.
 9. Dodatkowych informacji udzielają:
  1. Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy
  ul. Słowackiego 10
  56 - 400 Oleśnica
  tel.: 71/ 64 73 277 (w godzinach od 7.30 do 15.30)
  3. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie tel.: 713148756 w.104
 10. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
  Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 01 lutego 2019 r. wynosi 3.500,00 zł.

 

 

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 13.03.2019
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 13.03.2019
Dokument oglądany razy: 9009
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Filią w Jemielnej