RSS
szukaj
RSS
A A A K

Ewidencje i rejestry


Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie – Jemielnej, prowadzi rejestry ewidencje w sposób umożliwiający porządkowanie i bieżącą kontrolę prowadzonych spraw

Dyrektor Domu:

 • - rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • - rejestr skarg i wniosków,
 • - rejestr kontroli zewnętrznych,
 • - rejestr kontroli wewnętrznych,
 • - ewidencja spotkań z Samorządem Mieszkańców,
 • - ewidencja planów pracy w poszczególnych działach.

Główna Księgowa:

 • - ewidencja środków trwałych,
 • - ewidencja pozostałych środków trwałych wg rodzajów i miejsc użytkowania,
 • - ewidencja rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • - ewidencja wynagrodzeń pracowników,
 • - ewidencja udzielonych pożyczek z KZP,
 • - ewidencja pożyczek na działalność mieszkaniową ZFŚS,

Ewidencja finansowa, w ramach, której prowadzone są rejestry:

 • - zakładowy plan kont,
 • - ewidencja wydatków budżetowych,
 • - ewidencja dochodów budżetowych,
 • - ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych,
 • - ewidencja wydatków strukturalnych.
 • - ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • - rejestr miesięcznych raportów dla osoby ubezpieczonej,
 • - rejestr zwrotów za nieobecność mieszkańca w DPS,
 • - ewidencja pozostałych środków trwałych będących w użytkowaniu,
 • - ewidencja środków i materiałów magazynowanych.

Specjalista d/s kadr:

 • - rejestr zwolnień lekarskich,
 • - rejestr urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, na żądanie i bezpłatnych,
 • - rejestr nagród jubileuszowych,
 • - ewidencja pracowników,
 • - karty ewidencji czasu pracy,
 • - roczna karty ewidencji obecności w pracy,
 • - rejestr badań okresowych,
 • - rejestr wniosków rentowych i emerytalnych.

Specjalista ds. administracji:

 • - rejestr delegacji i wyjazdów służbowych,
 • - rejestr pism przychodzących i wychodzących,
 • - rejestr skarg i wniosków

Pracownik socjalny:

 • - rejestr współpracy w organami rentowymi i innymi,
 • - rejestr skarg,
 • - ewidencja mieszkańców,
 • - ewidencja zameldowań,
 • - ewidencja urlopów mieszkańców,
 • - ewidencja decyzji kierujących, kwalifikujących i postanowień.

Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy:

 • - rejestr rozkładu pracy pielęgniarek, opiekunów i pokojowych,
 • - rejestr wewnętrznych szkoleń personelu,
 • - indywidualne plany wspierania mieszkańca,
 • - ewidencja przychodu i rozchodu leków psychotropowych,
 • - ewidencja wyjść mieszkańców,
 • - rejestr iniekcji domięśniowych i dożylnych,
 • - rejestr standardów i procedur obowiązujących w DPS,
 • - rejestr protokołów Zebrań Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego – Ostrowina,
 • - rejestr protokołów Zebrań Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego – Jemielna,
 • - rejestr rachunków z dysponowania kieszonkowym osób niesprawnych intelektualnie,
 • - rejestr osób odwiedzających,
 • - rejestr dokumentów osób oczekujących,
 • - rejestr nieobecności (urlopów) mieszkańców,
 • - rejestr depozytu wartościowego,
 • - rejestr zabiegów rehabilitacyjnych,
 • - książka raportów pielęgniarskich,
 • - rejestr pracy lampy bakteriobójczej,
 • - rejestr leków psychotropowych,
 • - rejestr kart przymusu,
 • - ewidencja odpadów niebezpiecznych.

Dział Administracyjno – Gospodarczy:

 • - ewidencja zamówień publicznych,
 • - ewidencja inwestycji i remontów bieżących,
 • - ewidencja umów krótkoterminowych i wieloletnich,
 • - ewidencja kart drogowych,
 • - ewidencja zużytego paliwa i olejów,
 • - ewidencja rozchodów środków czystości,
 • - karta ewidencyjna wyposażenia odzieży roboczej i sprzętu ochronnego,
 • - rejestr sprzętu p/poż,
 • - rejestr zdarzeń i konserwacji systemu alarmu pożarowego,
 • - rejestr kart drogowych,
 • - rejestr osobodni żywienia i pobytu,
 • - książki obiektów budowlanych.

Inspektor BHP:

 • - rejestr wypadków przy pracy,
 • - rejestr odbytych szkoleń BHP,
 • - rejestr instruktażu wstępnego BHP,
 • - rejestr pracowników szkolonych na stanowisku roboczym,
 • - dziennik szkoleń pracowników z BHP,
 • - rejestr zwolnień wypadkowych,
 • - rejestr wypadków przy pracy i w drodze do pracy.

Udostępnianie informacji publicznej z rejestrów, ewidencji i archiwów następuje na wniosek na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z wyłączeniem informacji podlegających ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych min. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Udostępnianie danych osobowych zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r Nr 133, poz. 883).Opublikował: Iwona Siemińska
Publikacja dnia: 07.02.2014
Podpisał: Iwona Siemińska
Dokument z dnia: 21.07.2012
Dokument oglądany razy: 4 658